CREDOS d.o.o.      Jurišićeva 21, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Obavijest o uvođenju EURA
OPĆENITA OBAVIJEST klijentima o postupku i uvjetima konverzije HRVATSKE KUNE u EURO

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj NN 57/2022 (“Zakon”) Credos d.o.o., investicijsko društvo iz Zagreba (Dalje: Društvo) obavještava svoje klijente o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u EURO (uvjeti konverzije) putem slijedećih informacija o:
1) fiksnom tečaju konverzije - Na stranicama Hrvatske narodne banke možete pronaći priopćenje od 12. srpnja 2022. godine na poveznici https://www.hnb.hr/-/hrvatska-uvodi-euro-1-sijecnja-2023  na kojoj je navodi da:
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE IZNOSI 7,53450 KUNA za jedan EURO.
Što znači da će svatko tko mijenja svoje KUNE u EURO za 7,53450 KUNA dobiti 1 EURO, Ili npr. da će za 75,345 KUNA dobiti 10 EURA, ili npr. da će za 753,45 KUNA dobiti 100 EURA.

2) općim pravilima preračunavanja i zaokruživanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema Zakonu - Pravila preračunavanja i zaokruživanja definirana su Dijelom drugim Zakona odnosno člancima 14.i 15. a pozivaju se na članke 4. i 5. Uredbe (EZ) 1103/97. Preračunavanje svih vrijednosti provodi se primjenom fiksnog konverzijskog tečaja. Konverzijski tečajevi se utvrđuju kao jedan euro izražen u odnosu na svaku od nacionalnih valuta država članica sudionica i utvrđuju sa šest istaknutih znamenki (ne šest decimalnih mjesta). Konverzijski tečaj za prelazak kune na euro objavljen je 12.7.2022 i iznosi 7,5340 kuna za jedan euro.

Konverzijski tečajevi se prilikom konverzije ne zaokružuju niti skraćuju. Novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati u trenutku zaokruživanja nakon konvertiranja u jedinicu eura zaokružuju se naviše ili naniže na najbliži cent.

Preračunavanje se vrši primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja i to na dvije decimale a na temelju treće decimale.

Kod preračunavanja primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:
– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

3) jedinice roba i usluga koje se koriste kao množenik za izračun cijene roba i usluga, a koje su iskazane na više od dvije decimale nakon preračunavanja sukladno pravilima za preračunavanje, zaokružuju se i iskazuju s istim brojem decimala kao i prije preračunavanja. To bi na primjer bile vrijednosti udjela u otvorenim investicijskim fondovima koje se kod nekih fondova mogu iskazivati i na 4 decimalna mjesta.

Na jedinične cijene roba i usluga koje se ne iskazuju u decimalama ili se iskazuju u jednoj decimali temeljem drugih zakona ili podzakonskih akata, prilikom preračunavanja može se primjenjivati sljedeće matematičko pravilo  zaokruživanja na dvije decimale od kojih je druga decimala uvijek nula:
– ako je druga decimala manja od pet, prva decimala ostaje nepromijenjena
– ako je druga decimala jednaka ili veća od pet, prva decimala povećava se za jedan.

Primjer kupnjePrimjer prodajeFiksni tečaj

7,53450


Fiksni tečaj

7,53450
Dionica

DDJH


Dionica

VART


Količina

2.490


Količina

1.256


Cijena

1,52

kn

Cijena

4,50

kn

Cijena eur

0,20

eur

Cijena eur

0,60

eurProvizija

25,00

kn

Provizija

80,00

kn

Provizija EUR

3,32

eur

Provizija EUR

10,62

eurVrijednost transakcije

3.784,80

kn

Vrijednost transakcije

5.652,00

kn

Vrijednost transakcije eur

502,33

eur

Vrijednost transakcije eur

750,15

eurIznos za uplatu

3.809,80

kn

Iznos za isplatu

5.572,00

kn

Iznos za uplatu eur

505,65

eur

Iznos za isplatu eur

739,53

eur4) o općenitom utjecaju preračunavanja na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa: Postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećeg ugovora Klijenta s Društvom u kojima se navodi kuna. Uvođenje eura ne daje pravo bilo kojoj strani na valjani jednostrani raskid ili otkaz ugovora, izmjenu njegove pojedine odredbe, osim ako je između strana drukčije izrijekom ugovoreno ili ako je Zakonom ili posebnim propisom drukčije uređeno. Obveze i prava klijenta i Društva ugovorene u kuni s valutnom klauzulom u drugoj valuti koja nije euro smatra se pravnim instrumentom koji je ugovoren u euru s valutnom klauzulom u drugoj valuti koja nije euro.

5) općenitim informacijama o razdoblju dvojnog iskazivanja cijena i obvezama Društva za klijenta koji je potrošač u skladu s člankom 47. Zakona : Društvo će klijente-sve korisnike usluga Društva čije se cijene, naknade i stanja imovine vode u KUNAMA u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. izvještavati na način da će sve cijene, naknade i stanja imovine iskazivati u KUNAMA i u EURIMA za koje će se obračun-konverzija cijelo razdoblje izvršavati po gore navedenom tečaju od 7,53450 kuna za jedan EURO.

6) - informaciji o slanju individualne obavijesti klijentima kojima je imovina kod Društva bila iskazana u kunama: Društvo će u roku od 30 dana od datuma uvođenja EURA (od 1. siječnja 2023.)  svakom klijentu poslati individualnu obavijest o provedenom preračunavanju (stanja imovine, cijena proizvoda i naknada za usluge) u odnosu na financijski proizvod koji Društvo drži za klijenta (novčana sredstva ili financijske instrumente npr. dionice) ili za pojedinu uslugu koju Društvo pruža klijentu, a na koje je primijenjena konverzija.

7) o činjenici da je Društvo potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje EURA kao službene valute u Republici Hrvatskoj

8) informaciji o tome na koji će se način i u kojem trenutku preračunati tržišna i nominalna  vrijednost financijskih instrumenata iz KUNE U EURO: Svi financijski instrumenti (dionice, obveznice) koje Društvo drži za  klijenta, a čija je vrijednost do dana uvođena EURA iskazana u KUNAMA biti će preračunati iz valute KUNA u valutu EURO na dan 1. siječnja 2023. godine  u 0:00 h na način da će se KUNSKI IZNOSI financijske imovine klijenata podijeliti s iznosom tečaja konverzije od 7,5345. Rezultat ove računske operacije u kojoj će konverzija biti izvršena predstavljati će stanje financijske imovine klijenta iskazano u EURU. Takve nove podatke o imovini klijenata Društvo će poslati klijentima u roku navedenom u točki 5. ovog dokumenta.

-Opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca

Nominalni iznos na koji glasi dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne mijenja se radi uvođenja eura.

Iznimno od gore navedenog:

– nominalni iznos nematerijaliziranog dužničkog vrijednosnog papira koji je izdala Republika Hrvatska u kuni iskazat će se u nominalnom iznosu u euru, na način da se ukupni nominalni iznos za svako pojedinačno izdanje s jedinstvenom međunarodnom oznakom financijskog instrumenta, u skladu s ISO 6166 standardom koji je zabilježen na pojedinom računu ulagatelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d. d. podijeli s fiksnim tečajem konverzije, pomnoži s cijelim brojem 100, a tako dobiven rezultat će se zaokružiti na niži cijeli broj te preračunani iznos predstavlja novi broj izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji su zabilježeni na pojedinom računu ulagatelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d. d. za svako pojedinačno izdanje s jedinstvenom međunarodnom oznakom financijskog instrumenta, u skladu s ISO 6166 standardom, novog nominalnog iznosa od jednog centa za svaki pojedinačni dužnički vrijednosni papir

– nominalni iznos nematerijaliziranog instrumenta tržišta novca koji je izdalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske iskazat će se u euru, na način da se nominalni iznos pojedinog instrumenta tržišta novca koji je odredio izdavatelj u kuni preračuna u euro, primjenom fiksnog tečaja konverzije iz ovoga Zakona, a tako preračunani iznos će se zaokružiti na četvrtoj decimali, uz odgovarajuću primjenu matematičkog pravila zaokruživanja iz ovoga Zakona

– nominalni iznos nematerijaliziranog dužničkog vrijednosnog papira koji je izdala Republika Hrvatska u kuni, a indeksiranog na kretanje tečaja kune prema euru oznake serije HRRHMFO327A5 i serije HRRHMFO34BA1, iskazat će se u nominalnom iznosu u euru, na način da se ukupna indeksirana vrijednost za svako navedeno pojedinačno izdanje koja je zabilježena na pojedinom računu ulagatelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d. d. podijeli s fiksnim tečajem konverzije, pomnoži s cijelim brojem 100, a tako dobiven rezultat će se zaokružiti na niži cijeli broj te tako preračunani iznos predstavlja novi broj izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji su zabilježeni na pojedinom računu ulagatelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d. d. za svako pojedinačno izdanje oznake serije HRRHMFO327A5 i serije HRRHMFO34BA1, novog nominalnog iznosa od jednog centa za svaki pojedinačni dužnički vrijednosni papir.

Preračunavanje nominalnog iznosa i količine dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez naknade provodi Središnje klirinško depozitarno društvo d. d. na dan uvođenja eura.

-Opća pravila preračunavanja temeljnog kapitala te nominalne vrijednosti nematerijaliziranih vlasničkih vrijednosnih papira i drugih iskaza sudjelovanja u temeljnom kapitalu

Tržišnu vrijednost dionica koje su uvrštene ili kojima se trguje na mjestima trgovanja u kuni tržišni operater, odnosno upravitelj multilateralne trgovinske platforme na dan uvođenja eura preračunava i iskazuje u euru, zaokruženo na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, pri čemu su dionička društva tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

-Iskazivanje vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima

Vrijednost obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, cijena udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu, cijena udjela u UCITS fondu i cijena udjela u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova.

9) informaciji o mogućnosti plaćanja obveza u KUNAMA (DVOJNI OPTJECAJ):
Dvojni optjecaj odnosi se na razdoblje od 14 dana od datuma uvođenja eura u kojem će se istovremeno prilikom novčanih transakcija koristiti i KUNE i EURI. Klijenti će za to vrijeme moći plaćati i KUNAMA i EURIMA, a Društvo će biti dužno ostatak novca vratiti klijentu ili evidentirati i držati na računu klijenta isključivo u EURIMA.

17.8.2022. 10:30:00
Globaldizajn logo