CREDOS d.o.o.      Jurišićeva 21, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Čimbenici održivosti
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Politika privatnosti
Ovom Politikom privatnosti CREDOS d.o.o., investicijsko društvo (dalje u tekstu: Društvo) vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka[1] daje osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate tekst u nastavku te da nam se, u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite.
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka
 
Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podatka kojega možete kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom vaših osobnih podataka i ostvarivanjem prava zaštite osobnih podataka.
Kontakt:
Tel:+385 6396 676
Elektronička pošta: roman@credos.hr 
 
 
Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade
 
Svrhu i načine obrade osobnih podataka može odrediti Društvo ili koji od partnera Društva s kojim Društvo ima sklopljen ugovor u svezi s obradom osobnih podataka ili to mogu učiniti zajednički.
Kada Društvo samo odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka ono je voditelj obrade osobnih podataka.
Kada Društvo kao voditelj obrade osobnih podataka zajedno s jednim ili više partnera kao voditelj-em/ima obrade podataka odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, oni su zajednički voditelji obrade osobnih podataka. O tome ćete biti obaviješteni prilikom prikupljanja osobnih podataka.
Kada Društvo obrađuje podatke u ime voditelja obrade, tada je Društvo izvršitelj obrade osobnih podataka i obrađuje podatke u skladu sa zahtjevima voditelja obrade. U tom slučaju voditelj obrade određuje koje osobne podatke i u kojem obujmu Društvo kao izvršitelj obrade treba prikupiti od ispitanika. O tome ćete biti obaviješteni prilikom prikupljanja osobnih podataka.
Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je obavljanje sljedećih djelatnosti:
 1. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 2. izvršavanje naloga za račun klijenta
 3. upravljanje portfeljem
 4. investicijsko savjetovanje
 5. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 6. pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 7. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima
 8. usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 9. investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
 10. investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. točke 24. podtočke d. podpodtočaka db), dc), dd) i dg) Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.
ili poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili zakonske obveze Društva (osobito obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma). Pritom opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti ugovora koji namjeravate sklopiti ili sklapate ili vašem zahtjevu ili zakonom propisanim obvezama Društva. Pružanje vaših osobnih podataka je potrebno za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanje i ispunjenje ugovora, a ukoliko ne pružite podatke koji su nužni za određenu vrstu ugovora, nećemo biti u mogućnosti pružiti usluge u tom smislu.

Radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora podrazumijevaju provjeru vaših zahtjeva i potreba, a sve s ciljem pružanja usluge.

U slučaju da zatrebamo određene osobne podatke koji su nam neophodni za pružanje zatražene usluge, o istome ćemo vas pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti.
Vaše osobne podatke Društvo će obrađivati i radi izvršavanja zakonskih obveza Društva, kao što su primjerice (ali ne isključivo) obveze propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te međunarodnih poreznih propisa (FATCA, CRS i slično) odnosno onih propisnih Zakonom o tržištu kapitala i propisima donesenim na temelju tih zakona. Ako nam ne želite dati te podatke, nećemo vam moći pružiti uslugu.

Pravnu osnovu za prethodno navedenu obradu podataka čini članak 6. stavak 1. točke (b) i (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade).

Društvo ima legitimni interes obavljati obradu osobnih podataka koja je nužna u svrhe sprječavanja prijevara, a pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete).
Ako za obradu vaših osobnih podataka ne postoji nijedna od prethodno navedenih svrha i osnova, vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo ako ste za to dali dobrovoljnu privolu. Pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).
 
 
Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
 
Društvo osigurava da se vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Svrha obrade osobnih podataka zahtijevat će da vaši osobni podaci budu otkriveni te da ih uz Društvo obrađuju druga društva i osobe u svojstvu izvršitelja obrade. Kategorije izvršitelja obrade kojima će vaši podaci biti otkriveni obuhvaćaju tijela državne i javne vlasti u skladu sa zakonskim obvezama Društva. Tako vaši osobni podaci mogu biti otkriveni drugim primateljima kako bismo ispunili svoje zakonske obveze, odnosno na zahtjev državnog tijela (kao što su Agencija za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, Financijski inspektorat, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, Porezna uprava, DORH i sl.). Također, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni sudovima, javnim bilježnicima, odvjetnicima, revizorima, sudskim vještacima, i drugim osobama, ako je to nužno za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, neovisno je li to u sudskom ili upravnom postupku ili bilo kojem izvansudskom postupku. Osim toga, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni pružateljima informatičkih usluga, pružateljima usluga dostave, pružateljima računovodstvenih usluga i drugim osobama koje su u odnosu na Društvo izvršitelji obrade osobnih podataka.  Izvršitelji obrade osobnih podataka, s iznimkom tijela državne i javne vlasti, podatke obrađuju isključivo prema uputama Društva, poštujući pritom tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita vaših prava.

Vaše osobne podatke koje obrađujemo u svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka dat ćemo voditelju obrade osobnih podataka, u skladu sa svrhom obrade osobnih podataka koju je odredio voditelj obrade osobnih podataka i pravilima voditelja obrade osobnih podataka. To uključuje i osobne podatke koje prikupljamo radi izvršavanja zakonskih obveza propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te međunarodnih poreznih propisa (FATCA, CRS i slično).
 
Marketing
 
Uz vašu privolu, obrađujemo vaše osobne podatke za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama Društva i njegovih partnera. Podaci koje u tu svrhu obrađujemo su: ime i prezime, puna adresa (ulica, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, država), broj telefona, adresa e-pošte i broj mobilnog telefona (ukoliko je primjenjivo), datum rođenja. Privola se odnosi i na to da vaše osobne podatke obrađuje jedan ili više partnera Društva te da vam se partner Društva izravno obrati, a o čemu ćete detaljnije biti upoznati prije davanja privole.

Ukoliko ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku tako da o tome pisanim putem obavijestite Društvo: elektroničkom poštom ili poštom na adresu Društva. Djelomičan opoziv privole nije moguć. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.
Ukoliko niste dali svoju privolu ili ste je opozvali, vaše osobne podatke nećemo koristiti u marketinške svrhe.

Pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).
 
Informacije o namjeri prijenosa osobnih podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postoji li odluka o primjerenosti
 
Društvo ne namjerava prenositi vaše osobne podatke primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, osim ako za takvo što postoji zakonska obveza.
 
Razdoblje pohrane osobnih podataka i kriteriji za utvrđivanje tog razdoblja
 
Vaše osobne podatke ćemo pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje ih obrađujemo, a kriterij za određivanje tog vremena upravo je svrha njihova prikupljanja, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koji nas obvezuje na točno određeno vrijeme čuvanja vaših osobnih podataka.
 
Vaša prava u odnosu na osobne podatke
 
Kako bismo osigurali poštenu i transparentnu obradu vaših osobnih podataka, upućujemo vas na vaša prava:
 • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti informaciju obrađuju li se vaši osobni podaci i u kojem obujmu te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Društvo vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova, ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;
 • pravo na ispravak – ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka; ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor  - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
 • pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ili druge propise u svezi sa zaštitom osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka (kontakt podaci službenika navedeni su na početku ove Politike privatnosti) kako bismo razjasnili sporna pitanja;
 • pravo na povlačenje privole - kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, s tim da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena, a povući privolu možete tako što o tome pisanim putem obavijestite Društvo: elektroničkom poštom ili poštom na adresu Društva (kontakt podaci Društva navedeni su na početku ove Politike privatnosti), ili pisanim putem obavijestite Službenika za zaštitu osobnih podataka (kontakt podaci službenika navedeni su na početku ove Politike privatnosti).
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu za pretrpljenu štetu od Društva ili voditelja obrade ako je Društvo izvršitelj obrade.
Na vaš zahtjev odgovorit ćemo u primjerenom roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca.
Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr,  ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.
 
Napomene
 
Ovaj dokument o postupanju s osobnim podacima redovno se ažurira, a njegova najnovija verzija uvijek je dostupna u našem svakom prodajnom uredu na vidljivom mjestu. Ako se u odnosu na ovaj dokument u obradi podataka i našem postupanju s istima dogode važnije promjene, bit ćete izravno obaviješteni.
 
Ova Politika privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018.
 
U Zagrebu, 21. svibnja 2018.
 
[1] Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
5.7.2018. 9:00:00
Globaldizajn logo